Potrzeby usługodawców - książka o Wazektomii

spis treści

Potrzeby usługodawców

Aby zapewnić realizację praw pacjenta, należy również zaspokoić potrzeby osób świadczących usługi. Bez zaspokojenia tych potrzeb — w zakresie odpowiednich środków, wsparcia, wiedzy czy szkoleń — niemożliwa będzie prawdziwa realizacja praw klienta. Potrzeby usługodawców mogą być określone jako:

 

Potrzeba szkolenia

Usługodawcy muszą mieć dostęp do wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji zadań wymaganych w ich pracy. Niedopuszczalnym jest w stosunku do usługodawcy i jego klientów wymuszanie świadczenia usług, w zakresie których nie został przeszkolony. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych oraz podjęcie stosownych kroków w celu zapewnienia ich przeprowadzenia leży w zakresie odpowiedzialności kierowników poradni.

Osoby kierujące realizacją programów powinny pamiętać, że potrzeby szkoleniowe usługodawców obejmują zarówno umiejętności techniczne jak i komunikacyjne. Skuteczna komunikacja jest niezbędna klientowi do zrozumienia podstawowych informacji wspierających proces podejmowania decyzji oraz oceny jej skutków. Skuteczna komunikacja jest również wymagana do zrozumienia przez usługodawcę informacji podawanych przez klienta.

Komentarz: Bez realizacji!!

 

Potrzeba informacji

Wszyscy usługodawcy potrzebują być informowani o sprawach związanych z ich pracą. Co więcej, usługodawcy nie mogą pracować w izolacji, a efektywność ich pracy jest związana z dostępem do informacji na temat pracy swoich kolegów z zespołu poradni czy też informacji na temat innych realizowanych programów. Dostęp do aktualnych informacji technicznych zwiększa zdolność przekonywania i zaufanie klientów do usługodawcy.

Komentarz: Bez realizacji!!!

 

Potrzeba infrastruktury

Aby świadczyć usługi na akceptowalnym poziomie usługodawcy potrzebują odpowiedniego pomieszczenia i organizacji. Prawo do odpowiedniej infrastruktury nie dotyczy tylko usług świadczonych w warunkach klinicznych, ale również usług świadczonych bezpośrednio w środowisku klienta. Potrzeba efektywnej organizacji działań na poziomie środowiska klienta jest równie ważna jak w warunkach klinicznych.

Usługodawcy muszą mieć zapewnione warunki do bezpiecznej pracy. Dotyczy to zabezpieczenia przed niepotrzebnym ich narażeniem na ryzyko zakażeń takich jak HIV/AIDS. Komentarz: Bez realizacji!!!

 

Potrzeba zaopatrzenia

Osoby świadczące usługi potrzebują zapewnienia stałego zaopatrzenia w środki antykoncepcyjne oraz materiały niezbędne do prowadzenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego na odpowiednim poziomie. Usługodawcy, którzy pragną świadczyć usługi na wysokim poziomie mogą czuć się sfrustrowani w sytuacji, kiedy nie mogą zaopatrzyć klienta w środki, których chce on używać. Odpowiednie zaopatrzenie w materiały powinno się również odnosić do materiałów edukacyjnych, jak również takich, które są niezbędne do świadczenia bezpiecznych i skutecznych usług dla klienta.

 

Potrzeba przewodnictwa

Usługodawcy potrzebują jasnych, odpowiednich i obiektywnych zasad postępowania, które pozwolą wzmocnić ich zaangażowanie i kompetencje w zakresie świadczenia, wysokiej jakości usług. Przewodnictwo to powinno mieć formę spisanych zasad postępowania, list kontrolnych oraz superwizji wspierającej.

 

Potrzeba zabezpieczenia

Osoby świadczące usługi potrzebują reasekuracji bez względu na poziom świadczonych przez nich usług — czy to na poziomie przychodni czy na poziomie klinicznym. Są oni bowiem członkami większej grupy osób lub oddziałów gotowych do wzajemnej pomocy. Aby spełnić ich zaangażowanie w dbałość o jakość usług należy zapewnić im dostęp do konsultacji lub wsparcia technicznego lub możliwości skierowania ich klienta do innego specjalisty lub ośrodka opieki medycznej. Programy w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz planowania rodziny powinny przewidywać mechanizmy wspierające ten proces.

Komentarz: Bez realizacji!!!

 

Potrzeba szacunku

Usługodawcy potrzebują uznania ze strony współrealizujących dany projekt ich kompetencji i zdolności oraz poszanowania ich potrzeb, jako ludzi. Potrzebują również wparcia instytucjonalnego dla ich starań o zapewnienie poszanowania praw klienta. Na przykład, skierowanie wydane przez osobę pracującą z klientem w terenie oraz jej spostrzeżenia i wątpliwości powinny być przyjmowane na poziomie klinicznym z należytą uwagą.

Należy również unikać również sytuacji, które mogą mieć wpływ na negatywne postrzeganie usługodawcy przez klienta, np.: nie należy wytykać błędów usługodawcy w obecności klientów lub w jakikolwiek inny sposób wywoływać sytuacji, w której mógłby się czuć zażenowany lub zawstydzony.

Usługodawcy powinni również być chronieni przed przejawami przemocy werbalnej, psychologicznej i fizycznej ze strony klientów, innych pracowników lub zwierzchników. Bez realizacji!!!

 

Potrzeba zachęty

Usługodawcy potrzebują stymulacji ich rozwoju ich uzdolnień i kreatywności. Powinni być oni zachęcani do samodzielności w pracy zgodnie z poziomem ich umiejętności. Ich motywacja i zaangażowanie w jakość usług, powinno być wspierane. Motywacja i zaangażowanie są podstawowym składnikiem sukcesu w świadczeniu usług związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz planowaniem rodziny.

Komentarz: Bez realizacji!!! Brak wyraźnego zainteresowania ze strony Towarzystw: Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Chirurgicznego, Lekarzy Rodzinnych.

 

Potrzeba informacji zwrotnych

Usługodawcy potrzebują informacji zwrotnych dotyczących ich kompetencji oraz postaw. Wiedza ta będzie ich wspierać w ponoszeniu wydajności oraz dostrzeganiu potrzeb klienta. Informacje zwrotne powinny być przekazywane przez wszystkich związanych z programami świadczenia usług: kierowników, superwizorów, innych usługodawców a w szczególności klientów. Informacje zwrotne muszą być przekazywane bezpośrednio i powinny być formułowane w sposób konstruktywny. Usługodawcy powinni mieć możliwość poprawy swojej wydajności w oparciu o wiedzę dotyczącą ich postrzegania przez innych. Jeśli usługodawcy są motywowani odnośnie jakości usług, oraz zaangażowania w jej podnoszenie, informacje zwrotne będą skutkowały poprawą jakości usług.

Komentarz: Bez realizacji!!!

 

Potrzeba wypowiedzi

Wszystkie osoby świadczące usługi, bez względu na miejsce pracy potrzebują mieć możliwość wyrażenia swoich poglądów, odnośnie jakości i efektywności programu. Potrzebują, aby być wysłuchanymi, i mieć pewność, że ich opinie zostały wzięte pod uwagę podczas podejmowania decyzji administracyjnych.

Członkowie zarządów oraz kierownicy programów powinni wspierać i dbać o potrzeby usługodawców w celu zapewnienia, dobrej jakości usług. Jest to najlepsza droga do zapewnienia realizacji praw klienta i utrzymania zaufania i reputacji programu.

Komentarz: Bez realizacji!!!<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl