Raport ATU: Dodatkowe kwestie w sprawie praktyki pooperacyjnej

pobierz raport w PDF

Dodatkowe kwestie w sprawie praktyki pooperacyjnej

Dodatkowe kwestie w sprawie praktyki pooperacyjnej

Minimalny wymagany wiek do wykonania wazektomii to wiek zgodny z prawem w stanie, w którym zabieg jest przeprowadzany. Wiek potencjalnego pacjenta musi być zgodny z wiekiem wymaganym przez prawo. Dodatkowo każda operacja powinna spełniać ocenę kliniczną w celu wyznaczenia poprawności wykonania zabiegu na potencjalnym pacjencie. Wiek pacjenta, ilość posiadanych dzieci i inne czynniki wskazane przez chirurga powinny wiązać się z korzystnym rezultatem (np. satysfakcja pacjenta, brak żalu) i być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

W Stanach Zjednoczonych nie jest wymagane zaangażowanie współmałżonki lub partnerki w konsultację przedoperacyjną, jednak powinno się doradzać pacjentowi, że jest ono wysoce pożądana. Każdy dorosły mężczyzna wyrażający zgodę na wazektomię może przystąpić do zabiegu bez konsultacji z partnerką, chyba że prawo lokalne wymaga inaczej. Warto jednak pamiętać, że ta decyzja wpływa na płodność obojga partnerów, tak więc obecność partnerki lub współmałżonki na konsultacji przedoperacyjnej i w trakcie podejmowania decyzji jest mile widziana.

Nie wymaga się testów laboratoryjnych przed operacją, chyba że wywiad chorobowy pacjenta wskazuje, że takie badania mogą być potrzebne w celu upewnienia się, że pacjent nadaje się do operowania. Jeśli w historii chorób pacjenta występują problemy z wątrobą, skazy krwiotoczne lub zażywanie leków przeciwzakrzepowych, w szczególności powinno się zwrócić uwagę na koagulację przed operacją.

Nieobecność w pracy. W literaturze specjalistycznej nie znaleziono wystarczających informacji pozwalających stwierdzić jak długo mężczyzna po wazektomii nie może chodzić do pracy.25,26,52,53 Ilość dni przebywania pacjenta na zwolnieniu zależy od czynników takich jak rodzaj wykonywanej pracy, w jaki dzień tygodnia był przeprowadzany zabieg oraz preferencje pacjenta. Wielu mężczyzn w ogóle nie bierze dnia wolnego po wazektomii; inni byli nieobecni przez dzień do trzech, a czasami dłużej. U mężczyzn, którzy stwierdzili, że nie brali dni wolnych od pracy trudno określić, czy zaplanowali sobie czas wolny po zabiegu. Czas zwolnienia z pracy różnił się znacznie, jednakże mogą być różne przyczyny tych różnic np. kulturowe czy finansowe. Niedomiar informacji na ten temat nie pozwala na dokładniejsze odkrycie tej hipotezy.

Dodatkowe długotrwałe komplikacje i rezultaty po operacji:

Zapalenie najądrza. Współczynniki występowania zapalenia najądrza wahają się w zależności od badania. Prawdopodobnie część niestałości zależy od różnych sposobów definiowania tego zapalenia. Przykładowo, w niektórych badaniach nie odróżnia się zakaźnego od niezakaźnego „zastoinowego” zapalenia najądrza. Bakteryjne zapalenie najądrza jest często mylone z bólem spowodowanym rozstrzeniem kanalików najądrzy z powodu przeciwciśnienia poniżej miejsca wazektomii lub ziarniakiem spermy. Niemniej, wśród 36 dostępnych badań wskaźniki zapalenia najądrza były generalnie niskie. W piętnastu z nich wskaźniki wykazywały ≤1%.33,40,55,57,108,116-124 W większości z pozostałych badań wskaźniki wynosiły ≤3%.30,32,35,36,46,125-131 W dostępnych badaniach bakteryjne zapalenia najądrza po wazektomii występowało rzadko a wskaźnik wynosił do 1,5%.117,118,128 W większości badań dla kontroli częściej porównywano techniki wazektomii niż zajmowano się przypadkami mężczyzn nie poddanych wazektomii. Brak grupy kontrolnej, która nie przebyła wazektomii, uniemożliwia na oszacowanie współczynników możliwych powikłań wśród mężczyzn po wazektomii; wskaźniki tutaj zaprezentowane mogą być przeszacowane.

Ziarniak spermy. Szybkość powstawania objawów guzka (zakładając, że jest to ziarniak spermy lub ziarniak na szwie, jeśli użyto podwiązania w celu zamknięcia części nasieniowodu znajdującego się po stronie jądra) różni się techniką, jednakże w przytłaczającej większości dostępnych badań zdiagnozowano to w stopniu <5% i rzadko objawowo. 33,35-37,39,40,44,50,55,106,112,116-119,122,123,125,130,132-141 Występowanie bezobjawowego guzka zapalnego w miejscu po wazektomii jest prawdopodobnie dość powszechne, jednak nie jest uznawane jako powikłanie po zabiegu. Nie stwierdzono prawdziwego współczynnika powstawania guzków. Niektóre z nich, czy są to histologiczne ziarniaki spermy czy nie, początkowo są bolesne, ale ten dotkliwy ból ustaje w większości przypadków po dwóch do trzech miesiącach. Bolesnego guzka w miejscu wazektomii leczy się za pomocą terapii symptomatycznej z użyciem leków przeciwzapalnych oraz, jeśli potrzeba, przeciwbólowych. Rzadko zdarza się, żeby ból był długotrwały. Jeśli tak jest, możliwa jest konieczność powtórzenia wazektomii.

Rezultaty psychospołeczne. Stosunkowo niewiele badań zajęło się rezultatami społecznymi wśród mężczyzn po wazektomii. Niedostateczna ilość wysokojakościowych badań obserwacyjno porównawczych z użyciem zatwierdzonych narzędzi nie pozwala na bezsporne przyjęcia tych rezultatów. W szczególności brak dostatecznej ilości danych na temat mężczyzn z USA i innych krajów rozwiniętych. Rezultaty mogą się różnić w zależności od roku przeprowadzenia badania, położenia geograficznego, narzędzi pomiarowych, wyboru populacji w badaniu, długości działań następczych oraz innych czynników. Z tych powodów ciężko wysunąć dostateczne wnioski na temat efektów wazektomii na funkcje psychologiczne.

Rezultaty seksualne. Chociaż istnieje wiele badań na temat rezultatów seksualnych po wazektomii,45,51,53,55,59,60,103-106,111,114-116,118,121,129,132,145-161 istnieje kilka badań z grupami porównawczymi i kilka takich, które przedstawiają dane z okresu przed i po zabiegu. Z tego powodu ciężko przypisać zmiany w satysfakcji z życia seksualnego lub w ogóle jego funkcjonowaniu. Rezultaty powiązane z funkcjami seksualnymi były różnorodne, często słabo zdefiniowane, oraz zazwyczaj ocenione przez niesprawdzone instrumenty. Pomijając względnie słaby projekt badania, dostępne dane dotyczące rezultatów seksualnych po wazektomii były spójne. Mężczyźni zazwyczaj wznawiali stosunki płciowe dwa tygodnie po zabiegu. W badaniu zanotowano wzrost częstotliwości lub polepszenia się satysfakcji z życia seksualnego u połowy lub więcej pacjentów, oraz spadek częstotliwości oraz nawyków seksualnych tylko u 5% mężczyzn. W ostatnim badaniu potwierdzono brak problemów seksualnych u mężczyzn po wazektomii.162 Ogólnie okazuje się, że spora większość mężczyzn po wazektomii nie odczuła żadnych negatywnych efektów w funkcjonowaniu seksualnym. Wielu pacjentów obawia się, że wazektomia może spowodować zmiany w funkcjonowaniu seksualnym, takie jak problemy z erekcją, osłabienie lub brak orgazmu, obniżony poziom wytrysku, zmniejszenie zainteresowania seksem, zmniejszone doznania genitalne oraz/lub osłabienie przyjemności z seksu. Pacjenci muszą być utwierdzeni w tym, że nie ma dowodów na to, że któryś z problemów jest spowodowany wazektomią.

Niezadowolenie i żal. Wskaźniki niezadowolenia z wazektomii i/lub żal z powodu poddania się zabiegowi wahały się od 1-2% w wielu badaniach, miejscach i technikach.51,59,66,104,105,107,114,115,117,125,127,137,147-149,153,155-158,160,161,163-166 80% do 100% sterylizowanych mężczyzn poleciłoby ten zabieg innym. W kilku badaniach, w których wystąpiło niezadowolenie i żal, powodem było głównie pragnienie posiadania większej ilości dzieci.107,165 Te dane podkreślają ważność przemyślanego doradztwa przed zabiegiem.

Rezultaty hormonalne. W przeglądzie literatury nie znaleziono dowodów na znaczące efekty wazektomii na testosteron, folitropinę (FSH), lutropinę (LH), lipidy (np. całkowitą surowicę cholesterolu, zmniejszoną gęstość lipoprotein, zwiększoną gęstość lipoprotein, trój glicerydy) lub gęstość substancji nieorganicznej kości167-174 w czasie trwania działań następczych od jednego do 21 lat.

Kamica moczowa. W jednym badaniu niskiej jakości porównano wskaźniki kamicy moczowej u mężczyzn po wazektomii i tych, którzy zabiegu nie przeszli.175 Iloraz szans kamicy moczowej u mężczyzn po i bez wazektomii <45 lat wynosił 1,9 (95% CI, 1,2-3,1); statystycznie iloraz szans nie była istotna dla mężczyzn >45 lat. Najwyższy iloraz występował u mężczyzn od zera do czterech lat po wazektomii, w porównaniu do niesterylizowanych mężczyzn.175 Z powodu braku bardziej konkretnych danych, relacja między wazektomią a kamicą moczową pozostaje niejasna.

Rezultaty immunologiczne. Dostępne były bardzo ograniczone ilości publikacji, pozwalające określić występowanie i związek przeciwciał przeciwplemnikowych (ASAs) po wazektomii.176-188 Większość badań opiera się na pomiarze technik, które nie są już używane. Stwierdzono rzadką obecność przeciwciał przeciwplemnikowych przed wazektomią i liczbą badań pokazujących obecność przeciwciał przeciwplemnikowych i/lub unieruchomienie przeciwciał w surowicy po wazektomii.181-184,187,189 W kilku z tych badań zestawiono obecność lub miano takich przeciwciał z wynikiem ciąży po odwróceniu wazektomii. Linnet (1997) pokazał obecność takich przeciwciał w osoczu nasienia u tylko 4% mężczyzn po wazektomii oraz wystąpienie przeciwciał przeciwplemnikowych w osoczu nasienia u 10 z 29 mężczyzn, którzy przeszli przez zabieg odwrócenia wazektomii. Linnet (1989) również ukazał występowanie ciąży u żon 11 z 13 mężczyzn bez przeciwciał przeciwplemnikowych osocza nasienia po wazektomii w porównaniu do 1 na 7 mężczyzn z przeciwciałami przeciwplemnikowymi osocza nasienia. Thomas (1981) wręcz przeciwnie, pokazał nieważność różnicy statystycznej przy poziomie przeciwciał osocza nasienia lub unieruchomieniu przeciwciał rok po odwróceniu wazektomii wśród 17 mężczyzn, których partnerki zaszły w ciążę i 18, które w ciążę nie zaszły. Badacze znaleźli niskie do średnich poziomów przeciwciał immobilizujących lub aglutynin w przeciwciałach przeciwplemnikowych w osoczu nasienia 5 z 25 mężczyzn po odwróceniu wazektomii U jednego z tych pięciu mężczyzn stwierdzono spowodowanie ciąży. Rzadko występują badania, które odnoszą się do wpływu przeciwciał przeciwplemnikowych na wskaźniki zachodzenia w ciążę po odwróceniu wazektomii. Nie jest znany dokładny wymiar dominacji ograniczonej płodności dzięki przeciwciałom przeciwplemnikowym.

W przeglądzie tego tematu, Kutteh (1999) podsumował, że w większości dokładnych badań nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nieprawidłowymi parametrami immunologicznymi, takimi jak obecność przeciwciał przeciwplemnikowych czy ograniczona płodność oraz zaobserwował istnienie dużej wariacji i niespójności tego powiązania, w zależności od tego, które testy były stosowane, jaka była metodologia badań oraz populacja pacjentów biorąca udział w badaniu.190 Kutteh (1999) zaobserwował również, że nie ma powszechnego porozumienia, co do metody testu na przeciwciała przeciwplemnikowe, lub który sposób leczenia powinien być użyty w przypadku wykrycia tych przeciwciał. Według Panelu, ograniczona płodność po wazektomii przez przeciwciała przeciwplemnikowe jest rzadka, a obecność przeciwciał przeciwplemnikowych osocza nasienia nie powinna być postrzegana jako środek odstraszający do odwrócenia wazektomii

Zmiany w jądrach po wazektomii. Dane dotyczące efektów wazektomii na histologię jąder oraz patologiczne zmiany po wazektomii są sporadyczne. Dostępne badania sugerują istnienie zmian patologicznych po wazektomii w jądrach.191,192 Badanie mikroskopem elektronowym ujawniło zwłóknienie tkanki śródmiąższowej w jądrach i 23% (p<0.01) mężczyzn po wazektomii oraz koorelację (p<0.01) pomiędzy tymi zmianami oraz płodnością mężczyzn, którzy podani zostali pomyślnemu odwróceniu wazektomii, czyli pojawieniu się plemników w ejakulacie.191 Te zmiany w jądrach nie były związane ze statusem przeciwciał przeciwplemnikowych, mierzonych pośrednio przez test immunobead.

Śmierć w wyniku wazektomii We współczesnej Amerykańskiej praktyce urologicznej, w przeglądzie literatury nie znaleziono doniesień o śmierci z powodu wazektomii. Zanotowano tylko jeden przypadek śmierci, aczkolwiek związany nie z wazektomią samą w sobie, a ze zgorzelem Fourniera. Ten przypadek wystąpił w Europie i został stwierdzony w roku 1992.62 Dodatkowo, w dużym badaniu kohortowym nie pokazano żadnego powiązania pomiędzy ogólnym wskaźnikiem umieralności a wazektomią.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl