Raport ATU: Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 3

pobierz raport w PDF

Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 3

W trakcie konsultacji przed operacją lekarze nie muszą przeprowadzać rutynowych dyskusji z pacjentami na temat choroby wieńcowej, wylewu, nadciśnienia, raka prostaty lub jąder, ponieważ wazektomia tym nie grozi. Standard

Omówienie. (Siła udokumentowania – Poziom B; Ryzyko/obciążenia przeważają korzyści).

Przeprowadzone badania stanowią siłę udokumentowania poziomu B dla każdego stanu choroby. Informacje dla każdej podgrupy badawczej były statystycznie i/lub koncepcyjnie spójne. Istniało prawdopodobieństwo, że źródła błędów wykażą spore doniesienia o stanie choroby wśród mężczyzn, którzy przeszli wazektomię oraz tych, którzy jej nie przeszli. Nie było jednak dowodu, aby wazektomia stwarzała jakiekolwiek ryzyko wymienionych chorób. Według panelu, rozmowa na temat tych stanów choroby nie jest konieczna podczas konsultacji przedoperacyjnej.

Choroba wieńcowa serca (CHD). W trzech badaniach kliniczno-kontrolnych69-71 oraz dziesięciu porównawczo obserwacyjnych72-81 przestudiowano możliwość powiązania historii wazektomii z chorobą wieńcową (CHD). Stwierdzono różne działania choroby wieńcowej (np. nowa diagnoza choroby wieńcowej, hospitalizacje z nią powiązane, angina, choroba układu krążenia, zawał mięśnia sercowego), ograniczając w ten sposób możliwość wyciągnięcia rezultatów z badań. W dwunastu spośród czternastu przeprowadzonych badań stwierdzono brak znaczących różnic między mężczyzną, który przeszedł wazektomię, a tym, który jej nie doświadczył, w kwestiach takich jak diagnoza choroby wieńcowej, jej symptomy oraz śmiertelny i nieśmiertelny zawał mięśnia sercowego. W jednym z badań zanotowano niższy wskaźnik chorób układu krążenia u mężczyzn po wazektomii, w porównaniu do tych, którzy zabiegu nie przeszli (OR 0,7, 95% przedział ufności 0,6-1,0).80 Tylko w jednym badaniu wykazano, że mężczyźni po wazektomii byli bardziej zagrożeni anginą lub hospitalizacji związanej z chorobą wieńcową, niż mężczyźni bez wazektomii;76 informacjom z tych badań brak jednak pewności, ponieważ zanotowano bardzo małą liczbę zdarzeń w obu grupach. W żadnym z badań nie zaobserwowano istotnego związku pomiędzy okresem czasu od wazektomii a chorobą wieńcową, nową diagnozą lub dominacją pod kątem takim jak wiek. W jednym z badań sprawdzono stopień ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową przez mężczyzn (np. zaawansowany wiek, palenie papierosów, podwyższony cholesterol, nadciśnienie, historia zachorowań) i również nie znaleziono znaczącego powiązania z odbytą wazektomią.71 W sumie, materiał dowodowy nie wykazuje powiązań między wazektomią a chorobą wieńcową.

Wylew do krwi do mózgu. W pięciu kohortowych badaniach porównawczych oceniono związek pomiędzy wazektomią a wylewem.72-75,80 Nie było tam znacznej różnicy w zapadalności a współczynnikiem śmiertelności pomiędzy mężczyznami po wazektomii a tymi bez. Nie wykazano również zależności pomiędzy czasem od zabiegu wazektomii a ryzykiem wylewu.

Pierwotna afazja postępująca (PPA) i inne formy demencji. Tylko jedno małe badanie wykazało powiązanie pomiędzy wazektomią a demencją.82 Wykazało, że wazektomia może być czynnikiem ryzyka PPA, rzadkiego typu demencji. To małe badanie kliniczno kontrolne ma jednak niepewną ważność. W najświeższych badaniach nie wykazano, aby przeciwciała przeciwplemnikowe, które są domniemanym powiązaniem między wazektomią a PPA, były odpowiedzialne za występowanie demencji lub zdolności posługiwania się językiem.83 Idąc dalej, w jednym z większych badań epidemiologicznych również nie znaleziono zależności między historią przypadku wazektomii a chorobami układu odpornościowego.84 W innym dużym badaniu epidemiologicznym na temat wazektomii również nie wykazało wyraźnej więzi między wazektomią a demencją; niemniej, w badaniu Weintrauba (2006) rozpoznano takowe powiązanie. Zdaniem Panelu, podczas konsultacji przedoperacyjnej nie ma jednak potrzeby rozmowy z pacjentem na temat PPA i innych form demencji, ponieważ nie ma wystarczająco przekonywujących dowodów na istnienie tego powiązania. Nadciśnienie. W czterech kohortowych badaniach porównawczych przeanalizowano powiązanie między wazektomią a nadciśnieniem.76,79,80,85 W trzech badaniach nie zanotowano szczególnie zwiększonej częstotliwości występowania nadciśnienia u mężczyzn po wazektomii w porównaniu do tych, którzy zabiegu nie przeszli.79,80,85 Mullooly (1993) zaobserwował, że u mężczyzn po wazektomii występowało mniejsze ryzyko wystąpienia nadciśnienia oraz zażywania leków moczopędnych i betablokerów (leków na serce), niż u mężczyzn, którzy zabiegu nie przebyli.

Rak prostaty. W meta analizie zajęto się dziesięcioma kohortowymi badaniami porównawczymi, przedstawionymi w jedenastu publikacjach, które były częścią przeglądu publikacji.73,77,86-93 W tym badaniu wykazano względne ryzyko prostaty u mężczyzn po wazektomii oraz bez niej. Statystycznie różnica nie była znacząca (Ryzyko względne (RR) 1,08; 95% przedział ufności (CI) 0,88 do 1,32). Wśród badań, które uwzględniały wyniki po latach od przebycia zabiegu wazektomii, meta analiza wykazała brak powiązań pomiędzy czasem od przebycia zabiegu a rakiem prostaty (RR 1,00; 95% CI 0,58-1,73).73,86,87,92,93 Nie wykazała również powiązania pomiędzy wiekiem pacjenta w trakcie zabiegu a rakiem prostaty.86,87,91-93 Zidentyfikowano również dodatkową grupę badań kliniczno-kontrolnych. Informacje wydobyte z tych badań były zbyt zróżnicowane, aby je połączyć, jednakże większość badań nie wykazała powiązań między uprzednią wazektomią a rakiem prostaty

W dwóch starszych meta analizach oszacowano ten sam zbiór badań, który uzyskał Panel poprzez przegląd literatury. Dennis i inni (2002) stwierdził RR 1,22 (95% CI z 0,90-1,64) dla połączonych badań kohortowych, RR 1,14 (CI 0,93-1,39) dla kohortowego badania kliniczno kontrolnego na podstawie populacji, oraz RR 1,92 (CI 1,37-2,67) dla badań kliniczno kontrolnych szpitala.94 Charakterystyką tych szacunkowych obliczeń była znaczna niejednorodność. Bernal Delgado i inni (1998) połączył informacje z projektów badań i stwierdził RR 1,23 (95% CI 1,01-1,49).95 Tak jak Dennis (2002), ci autorzy również stwierdzili wyraźną niejednorodność. Autorzy tych dwóch meta analiz doszli do wniosku, że te różnice statystyczne mogą być wytłumaczone przez wysokie ryzyko selekcji próby.

Rak jąder. W czterech badaniach kliniczno kontrolnych96-99 oraz siedmiu porównawczo obserwacyjnych73,89,90,77,100-102 przebadano czy istnieje powiązanie między wazektomią a rakiem jąder. W meta analizie, przeprowadzonej jako część przeglądu literatury Panelu dla badania kliniczno kontrolnego, nie wykazano istotnej różnicy między grupami w zakresie prawdopodobieństwa zagrożenia rakiem jąder mężczyzn po wazektomii w porównaniu do tych, którzy zabiegu nie przebyli (Iloraz szans (OR) 1,18; 95% CI 0,93-1,49). Wyniki wykazujące różnice w badaniach porównawczo obserwacyjnych nie pozwoliły na połączenie analiz, ale wszystkie siedem badań wykazało nieznaczne różnice pomiędzy mężczyznami po wazektomii i tymi, którzy jej nie przeszli, a trzy badania wykazały częstotliwość występowania przez grupę73,90,101 , wskaźniki występowania wahały się od 0,02% do 0,11% w obu grupach. Nie wykazano powiązań między przypadkiem wazektomii a rakiem jąder, biorąc pod uwagę ilość lat od zabiegu.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl