Raport ATU: Oświadczenie Dotyczące Konfliktu interesów

pobierz raport w PDF

Oświadczenie Dotyczące Konfliktu interesów

Wszyscy członkowie panelu uzupełnili formularze COI (dot. konfliktu interesów). Relacje, które wygasły (starsze niż rok) od czasu pierwszego spotkania panelu zastały uwzględnione. Te oznaczone literą (C) oznaczają, że otrzymano zapłatę; relacje oznaczone literą (U) wskazują na to, że nie otrzymano kompensacji.

Konsultant/Doradca:

...

Osoba prowadząca:

...

Osoby spotykające się z Uczestnikami lub Wykładowcami:

...

Badania Naukowe lub Próby:

...

Inni pracownicy, Właściciele, Osoby zajmujące się opracowywaniem produktów:

...

Recenzenci

Jesteśmy wdzięczni osobom znajdującym się na poniższej liście, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji dostarczając cennych komentarzy podczas procesu przeprowadzania recenzji. Ich recenzje nie są jednoznacznie z udzielaniem poparcia dla wszystkich treści zawartych w publikacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejszy dokument został napisany zgodnie z Wytycznymi Panelu ds. Wazektomii Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego ds. Badań i Rozwoju, Inc, które istnieje od 2008 roku. Praktyczne Wytyczne Komitetu (PGC) Stowarzyszenia wybrało przewodniczącego oraz wice-przewodniczącego panelu. Członkowie panelu zostali wybrani przez przewodniczącego i wice-przewodniczącego. Panel składa się z urologów, lekarzy rodzinnych oraz innych klinicystów posiadających specjalną wiedzę fachową dotyczącą technik wazektomii. Misją komitetu było opracować zalecenia, które oparte są na analizach i konsensusie w zależności od procesów przeprowadzanych przez Panel oraz danych dostępnych dla optymalnych klinicznych praktyk dotyczących chirurgicznych technik używanych przy wazektomii.

.

Komitet finansowany był ze środków Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego; członkowie komitetu otrzymali wynagrodzenie za ich pracę. Każdy członek komitetu dostarcza dokument ujawniający potencjalne konflikty interesów Amerykańskiemu Towarzystwu Urologicznemu.

Wytyczne nie koniecznie ustalają standardy opieki medycznej, ATU stara się zarekomendować i zachęcać do stosowania się do obecnie uznanych najlepszych praktyk związanych z leczonymi schorzeniami. W miarę jak wiedza medyczna poszerza się i w miarę postępu technologicznego, zmienią się wytyczne. Dziś, są one oparte o dowody dokumentujące nie tylko kompletne zalecenia, ale również propozycje leczenia zgodnie z metodami postępowania opisanymi w niniejszym dokumencie. Z tych względów, wytyczne nie stanowią odgórnej decyzji zastępującej decyzję lekarza w poszczególnych przypadkach.

Lekarze muszą wziąć pod uwagę zróżnicowanie zasobów oraz tolerancję pacjentów, ich potrzeby oraz preferencje. Zgodność w postępowaniu z wytycznymi klinicznymi nie gwarantują powodzenia. Niniejsze wytyczne nie mają na celu świadczenia porad prawnych oraz nie mają na celu sankcjonowania nadużyć.

Mimo, iż wytyczne mają na celu zachęcić do przestrzegania najlepszych praktyk oraz uwzględnić dostępne technologie oraz dostępne aktualne dane, podlegają one, siłą rzeczy, ograniczeniu czasowemu. Wytyczne nie mogą obejmować ewaluacji wszystkich danych dotyczących technologii inżynieryjnych lub zarządzania, włącznie z tymi zatwierdzonymi przez FDA, które mogą bezpośrednio reprezentować akceptowane praktyki kliniczne. Z tych względów, Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne nie odnosi się do technologii lub metod zarządzania, które są zbyt nowe by mogły być zakwalifikowane w niniejszych wytycznych, do metod eksperymentalnych lub będących w fazie badań.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl