Błąd lekarski

wazektomia ebook

Błąd lekarski

Błąd lekarski polega na nieprawidłowym postępowaniu podczas wykonywania zawodu; zdarza się, kiedy lekarz z powodu braku umiejętności lub niedostatecznej wiedzy odchodzi od ogólnie uznanych norm racjonalnego postępowania podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Kryteria błędu lekarskiego:

1 Obowiązki lekarza. na lekarzu spoczywają szczególne obowiązki wobec pacjentki. Zależność lekarz-pacjentka rozpoczyna się w chwili, gdy pacjentka zgłasza się do lekarza i ten podejmuje się opieki nad nią, stając się przy tym jej powiernikiem. Zostaje w ten sposób zawarty rodzaj umowy prawnej, z której wynikają określone zobowiązania. W związku z tym w stosunku do pacjentki lekarz musi postępować:

  • zgodnie z normami ustalonymi i akceptowanymi przez znaczną część specjalistów z danej dziedziny,
  • kierując się rozsądkiem i roztaczając nad pacjentką opiekę w potrzebnym zakresie, bez podejmowania uzasadnionego ryzyka.

2 Naruszanie obowiązków: kiedy lekarz w danej chwili postępuje niezgodnie z obowiązującymi w jego zawodzie normami (prawidłami sztuki), oznacza to, że odchodzi od oficjalnie ustalonego standardu opieki medycznej; dopuszcza się tym samym naruszenia obowiązków wobec pacjentki. Stwierdzenie takiego stanu rzeczy wymaga potwierdzenia przez biegłego.

3 Związek przyczynowo-skutkowy: aby można było uznać, że popełniony został błąd lekarski, naruszenie obowiązków przez lekarza musi stanowić bezpośrednią przyczynę rozstroju zdrowia pacjentki.

4 Szkoda: pacjentka/pacjent musi doznać rzeczywistej szkody, urazu, uszczerbku na zdrowiu lub innego rodzaju straty. Brak szkody uniemożliwia wysuwanie roszczeń, nawet jeżeli lekarz popełnił błąd.

5 Rekompensata za szkodę: aby uzyskać uznanie rekompensaty za doznaną szkodę, powódka (w tym wypadku pacjentka) musi udowodnić, że to, iż zostały spełnione kryteria błędu lekarskiego, jest bardziej prawdopodobne niż to, że nie zostały one spełnione (tzw. przewaga dowodów w prawie amerykańskim).<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl