Świadoma zgoda pacjentki na leczenie

wazektomia ebook

Świadoma zgoda pacjentki na leczenie

Definicja ogólna: „Każdy człowiek, będąc pełnoletni i w pełni władz umysłowych, ma prawo decydować o wszystkim, co dzieje się z jego ciałem” (sprawa Schoendorff przeciw Szpitalowi stanu Nowy Jork, 1914).

Zgoda w wyniku niedoinformowania: aby z powodzeniem wysuwać roszczenia związane z niedoinformowaniem, pacjentka musi udowodnić, że:

 • lekarz miał obowiązek przedstawić jej istotne informacje w odpowiednim zakresie
 • lekarz zataił wobec niej część istotnych informacji
 • pacjentka wyraziła zgodę na leczenie na podstawie niekompletnych informacji na ten temat
 • pacjentka poniosła szkodę
 • gdyby pacjentce przekazano wszystkie potrzebne informacje, nie zgodziłaby się na proponowane leczenie.

Sposób postępowania personelu medycznego związany z uzyskiwaniem świadomej zgody pacjentki określają odpowiednie zasady ujawniania informacji. W różnych stanach obowiązują w tym względzie dwie odmienne normy. W zasadzie większościowej lekarz obowiązany jest ujawnić pacjentce jedynie te informacje, które zwykle ujawniłby każdy inny lekarz, natomiast nie musi ujawniać informacji, które zazwyczaj pozostałyby nie ujawnione. Zasada ta ujmuje problem z punku widzenia lekarza. Natomiast w zasadzie mniejszościowej lekarz obowiązany jest ujawnić pacjentce jedynie te informacje, które zwykle chciałaby poznać w celu podjęcia rozsądnej decyzji każda inna pacjentka(te same zasady dotyczą pacjentów).

Ogólne wskazówki co do uzyskiwania świadomej zgody pacjentki są następujące: Lekarz musi uzyskać świadomą zgodę pacjentki przed rozpoczęciem jej leczenia. Musi przedstawić informacje dotyczące charakteru proponowanych zabiegów diagnostycznych i leczniczych, a także jej korzyści i ryzyka z nimi związanego. Jest obowiązany przedstawić możliwości innego postępowania oraz następstwa zaniechania jakiejkolwiek interwencji. Przedstawiona informacja musi zawierać: wszystko, co przeciętny lekarz praktyk zwykle ujawniłby w podobnych okolicznościach oraz wszystko, co przeciętna pacjentka uznałaby za ważne w podobnej sytuacji. Wyjątki od konieczności uzyskania świadomej zgody pacjentki/pacjenta obejmują następujące sytuacje:

 • Jeżeli nie ma racjonalnych przesłanek do przewidywania ryzyka, można o nim nie wspominać.
 • Informacja może być tylko częściowa, jeżeli całkowite jej ujawnienie zaszkodziłoby dobrze pojętemu interesowi pacjentki.
 • Jeżeli niebezpieczeństwo jest powszechnie znane, można zakładać, że pacjentka jest go świadoma.
 • Pacjentka może nie życzyć sobie przedstawiania jej informacji o ryzyku zabiegu.
 • Jeżeli ryzyko wiąże się z wykonaniem niewłaściwego zabiegu lub z jego nieprawidłowym wykonaniem, można je pominąć.
 • W nagłych przypadkach, kiedy zwłoka mogłaby prowadzić do śmierci lub poważnego zagrożenia zdrowia pacjentki, a także wtedy, gdy pacjentka nie jest zdolna do przemyślenia i podjęcia świadomej decyzji.
 • Jeżeli wiadomo, że pacjentka trwale bądź chwilowo nie jest w pełni władz umysłowych.


<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl